EVVO koordinátor

Školní program EVVO

· Vytvoření plánu EVVO a jeho vyhodnocení za každé pololetí školního roku.

· Účast koordinátora EVVO (případně dalších pedagogů) na vzdělávacích akcích zaměřených na problematiku EVVO.

· Pořádání terénních exkurzí a besed pro studenty školy.

· Navazování spolupráce a kontaktů s centry ekologické výchovy a s ekologickými organizacemi.

· Podpora a propagace třídění odpadů ve školních budovách.

· Udržování nástěnky s problematikou EVVO s propadací akcí a aktuálních témat.

Ekologizace školy

Exteriér školy

· V rámci výuky ekologie se samotní žáci především prvních ročníků podílí na udržování bezprostředního okolí školy, aby cítili spoluzodpovědnost za vzhled areálu školy.

Interiér školy

· Ve škole probíhá třídění odpadu - nádoby na plasty a elektroodpad jsou na chodbě školy, v kabinetech učitelů je tříděn i papírový odpad.

· Na chodbách jsou umístěny pokojové rostliny, dle zájmu žáků jednotlivých tříd je možné rozšířit rostliny i do jednotlivých učeben.

· Hospodaření s energiemi a vodou je na dobré úrovni, úspory tepla by se výrazně zvýšily zteplením budovy.

· V provozu školy se využívají ekologicky šetrné výrobky (např. recyklovaný papír a úklidové výrobky).

Doprava

· Žáci jsou upozorňováni na ekologickou výhodnost prostředků hromadné přepravy, jízdu na kole popř. chůzi pěšky.

Účast na ekologických projektech

· Žáci se účastní řady aktivit s ekologickou problematikou, např. besed, vycházek do okolí Lipníka nad Bečvou a odborných exkurzí, jejichž náplní je i ochrana a pozorování vlivů na životní prostředí.

budova_DM budova_DM budova_DM budova_DM