CHARAKTERISTIKA

Škola má dlouholetou tradici ve vzdělávání v elektrotechnických oborech, její výjimečnost je dána jedinečností skladby studijních oborů, zaměření a odborných předmětů, neustálou modernizací vybavení a výuky, dlouhodobou spolupráci s výrobními podniky, rodiči a jinými sociálními partnery.

Škola se skládá z šesti budov - školy, odborného výcviku, tělocvičny a odloučeného pracoviště pro praxi, jídelny a domova mládeže. Pro odborné vzdělávání používáme moderně vybavené elektrotechnické laboratoře, učebny pro výuku informačních, databázových a multimediálních technologií, odborné učebny automatizace, elektrických zařízení a celou řadu dílenských pracovišť pro výuku praxe a odborného výcviku. Všeobecné vzdělávání je podpořeno jazykovou učebnou, projekčními a multimediálními zařízeními. Každá kmenová učebna jednotlivých tříd je vybavena projekční a multimediální technikou s připojením na internet.

PROSTUPNOST

Střední škola sdružuje kromě uceleného spektra studijních a učebních oborů silnoproudých a slaboproudých, také nástavbové studium.

Mezi obory, které jsou různě náročné, existuje prostupnost
- žáci se slabším prospěchem ve studijním oboru mohou přestoupit na méně náročný učební obor obdobného zaměření, naopak velmi dobří žáci na tříletých oborů mohou přejít do oboru studijního. Nástavbové studium umožňuje pokračovat po vyučení k maturitě.

UPLATNĚNÍ

Absolventi maturitních oborů mohou navázat studiem na vysokých nebo vyšších odborných školách. Všichni absolventi SŠE se mohou uplatnit v pozicích zaměstnanců nebo jako samostatní či řídící pracovníci menších skupin ve firmách. Mohou také začít samostatně podnikat.

MÍSTO VÝUKY

Vyuka všech žáků probíhá v Lipníku nad Bečvou. Na odloučeném pracovišti v Přerově (Osmek 45a) bude nadále probíhat praktická vyuka žáků silnoproudých oborů.