Přijímací řízení

Důležité informace k přijímacímu řízení 2020

Z důvodu současné mimořádné situace byl uzákoněn zákon ze dne 25. března 2020 o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020.

A/ Maturitní obory: Informační technologie, Elektrotechnika, Mechanik elektrotechnik

Na základě tohoto zákona platí, že v případě studijních oborů (oborů ukončených maturitní zkouškou) jednotná přijímací zkouška proběhne nejdříve 14 dní ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků ve středních školách. Písemný test z českého jazyka a matematiky se bude psát pouze jednou, a to na té škole, kterou má uchazeč uvedenou na přihlášce v prvním pořadí. Od termínu jednotné přijímací zkoušky do 8 kalendářních dnů škola zveřejní výsledky přijímacích řízení na webových stránkách školy a na vitríně před vstupem do školního areálu. Od tohoto dne mají rodiče žáků 5 pracovních dnů na to, aby odevzdali na školu zápisový lístek (zápisové lístky vydává základní škola).

Novinkou podle tohoto zákona je, že „proti rozhodnutí ředitele školy… není odvolání přípustné.“ V případě uvolnění místa ředitel sám může přijmout další uchazeče podle výsledného pořadí. Novinkou je také to, uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně.

Vážení rodiče, okamžitě po zveřejnění termínu jednotné přijímací zkoušky Vám škola zašle doporučený dopis s pokyny, pozvánkou ke zkoušce a s registračním=evidenčním číslem.

V případě otázek kontaktujte školu na tel. čísle 581 773 740.
V případě volných míst ředitel vypíše druhé kolo přijímacího řízení.

B/ Učební obor: Elektrikář

Zákonní zástupci a uchazeči již obdrželi doporučený dopis s podrobnými pokyny a přiděleným registračním = evidenčním číslem.

Termín přijímacího řízení zůstává v platnosti, a to 22. dubna 2020. Výsledek přijímacího řízení bude zveřejněn již tento den na webových stránkách školy a na vitríně před vstupem do školního areálu. Úřední rozhodnutí o přijetí učiní ředitel 24. dubna 2020.

Ani v tomto případě nebude probíhat odvolací řízení. Nepřijatým žákům bude doručeno rozhodnutí o nepřijetí.

Seznam s výsledky uchazečů žáků bude znovu zveřejněn do 8 kalendářních dnů po dni konání jednotné přijímací zkoušky oborů s maturitní zkouškou. Od konce této 8denní lhůty pak uchazečům běží 5denní lhůta pro odevzdání zápisového lístku (zápisové lístky vydává základní škola). Do této doby škola blokuje místo pro přijatého uchazeče. Uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně.

V případě otázek kontaktujte školu na tel. čísle 581 773 740.
V případě volných míst ředitel vypíše druhé kolo přijímacího řízení.


1. termín: 14. 4. 2020        2. termín: 15. 4. 2020

1. kolo přijímacího řízení

Kritéria přijímacího řízení

4leté studijní obory     Kritéria 4letý.pdf
3letý učební obor        Kriteria 3letý.pdf

Přihlášky ke studiu

server Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/stredni-vzdelavani/prijimani-na-stredni-skoly-a-konzervatore

Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti

Lékařský posudek - formulář
Lékařská způsobilost oboru Elektrikář - požadavky

Nabídka přípravných kurzů k přijímacímu řízení do maturitních oborů v roce 2020 - 2021

Střední škola elektrotechnická v Lipníku nad Bečvou nabízí žákům devátých tříd základních škol a uchazečům kurzy z matematiky a českého jazyka a literatury v těchto termínech:
středa  11. března 2020  od 15.00 do 17.00 hod
středa  18. března 2020  od 15.00 do 17.00 hod
středa  25. března 2020  od 15.00 do 17.00 hod

Obsah:
    - Testy z českého jazyka a matematiky
    - Rozbor testových úloh
    - Opakování problematického učiva

Přípravný kurz je zdarma a koná se v učebnách Střední školy elektrotechnické v Lipníku nad Bečvou, Tyršova 781.
Přihláška: Nabídka přípravných kurzů
Přihlášky zasílejte na email: sse@sse-lipniknb.cz


Často kladené otázky

K přijímacímu řízení - Otázky.pdf
K výuce ve škole - Otázky.pdf
Ke stipendiu - Otázky.pdf
K vyhlášce 50/1978 Sb - Otázky.pdf