VÝROČNÍ ZPRÁVA

za rok 2015 podle zákona č.106/1999Sb.

Dle §18 zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím musí každý povinný subjekt vždy do 1. března zveřejnit výroční zprávu za předcházející kalendářní rok o své činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona obsahující zákonem stanovené údaje.

Údaje Střední školy elektrotechnické,

Lipník nad Bečvou,

Tyršova 781, IČO: 00845370

Přehled o poskytování informací o svobodném přístupu k informacím:

a) přehled podaných žádostí o informace:

počet ústně podaných žádostí o informace

celkem

68

počet ústně poskytnutých informací

celkem

68

počet písemně podaných žádostí o informace

celkem

0

počet písemně poskytnutých informací

celkem

0

počet zpoplatněných žádostí o informace

celkem

0

počet vydaných rozhodnutí o neposkytnutí informace

celkem

0

b) počet podaných odvolání proti rozhodnutí: celkem 0

c) opis podstatných částí každého rozsudku soudu: celkem 0

d) výsledky řízení o sankcích za nedodržení tohoto zákona bez uvádění osobních údajů: žádné

e) další informace vztahující se k uplatňování tohoto zákona celkem: žádné

V Lipníku nad Bečvou dne 26.2.2016

Ing. Jaroslav Pokrupa, ředitel SŠE