AKTUALITY

Důležité informace k přijímacímu řízení 2020

Z důvodu současné mimořádné situace byl uzákoněn zákon ze dne 25. března 2020 o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020.

A/ Maturitní obory: Informační technologie, Elektrotechnika, Mechanik elektrotechnik

Na základě tohoto zákona platí, že v případě studijních oborů (oborů ukončených maturitní zkouškou) jednotná přijímací zkouška proběhne nejdříve 14 dní ode dne obnovení osobní přítomnosti žáků ve středních školách. Písemný test z českého jazyka a matematiky se bude psát pouze jednou, a to na té škole, kterou má uchazeč uvedenou na přihlášce v prvním pořadí. Od termínu jednotné přijímací zkoušky do 8 kalendářních dnů škola zveřejní výsledky přijímacích řízení na webových stránkách školy a na vitríně před vstupem do školního areálu. Od tohoto dne mají rodiče žáků 5 pracovních dnů na to, aby odevzdali na školu zápisový lístek (zápisové lístky vydává základní škola).

Novinkou podle tohoto zákona je, že „proti rozhodnutí ředitele školy… není odvolání přípustné.“ V případě uvolnění místa ředitel sám může přijmout další uchazeče podle výsledného pořadí. Novinkou je také to, uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně.

Vážení rodiče, okamžitě po zveřejnění termínu jednotné přijímací zkoušky Vám škola zašle doporučený dopis s pokyny, pozvánkou ke zkoušce a s registračním=evidenčním číslem.

V případě otázek kontaktujte školu na tel. čísle 581 773 740.
V případě volných míst ředitel vypíše druhé kolo přijímacího řízení.

B/ Učební obor: Elektrikář

Zákonní zástupci a uchazeči již obdrželi doporučený dopis s podrobnými pokyny a přiděleným registračním = evidenčním číslem.

Termín přijímacího řízení zůstává v platnosti, a to 22. dubna 2020. Výsledek přijímacího řízení bude zveřejněn již tento den na webových stránkách školy a na vitríně před vstupem do školního areálu. Úřední rozhodnutí o přijetí učiní ředitel 24. dubna 2020.

Ani v tomto případě nebude probíhat odvolací řízení. Nepřijatým žákům bude doručeno rozhodnutí o nepřijetí.

Seznam s výsledky uchazečů žáků bude znovu zveřejněn do 8 kalendářních dnů po dni konání jednotné přijímací zkoušky oborů s maturitní zkouškou. Od konce této 8denní lhůty pak uchazečům běží 5denní lhůta pro odevzdání zápisového lístku (zápisové lístky vydává základní škola). Do této doby škola blokuje místo pro přijatého uchazeče. Uchazeč může uplatnit zápisový lístek opakovaně.

V případě otázek kontaktujte školu na tel. čísle 581 773 740.
V případě volných míst ředitel vypíše druhé kolo přijímacího řízení.


Sdělení na pro žáky, rodiče a veřejnost

Po dobu Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví České republiky v rámci prevence rozšíření COVID-19 na území České republiky budou úřední hodiny ve škole od 8:00 do 13:00 hod, počínaje 16. březnem 2020. Pro styk se školou využívejte telefonickou nebo elektronickou komunikaci.

V případě přetížení a výpadku systému Edookit budou učitelé a žáci využívat záložní systém komunikace, konkrétně Email – každá třída má zřízen třídní email.

Škola zatím není informována ze strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o organizaci přijímacích zkoušek, které se měly realizovat v dnech 14. a 15. dubna. Na stránkách školy Vás budeme v této věci okamžitě informovat, jakmile ministerstvo vydá rozhodnutí.


Vzdálená (distanční) výuka na Střední škole elektrotechnické

      Od 11. března 2020 jsou uzavřeny všechny školy v ČR. Doba uzavření škol byla předběžně plánována na 30 dní, ale vzhledem k neustupující tendenci šíření nákazy COVID-19 a zpřísňujícím se opatřením vlády ČR je pravděpodobné, že tato doba bude delší.

Aktuální dění můžete sledovat na stránkách naší školy a oficiálních zdrojích:

www.sse-lipniknb.cz
www.vlada.cz
www.mzcr.cz
www.msmt.cz/informace-k-vyhlaseni-nouzoveho-stavu-v-cr

      V nejbližších dnech, týdnech, případně měsících nebude probíhat denní forma výuky ve škole. Proto pedagogický sbor naší školy bezodkladně přistoupil k vzdálené (distanční, e-learningové) výuce. Aby tato forma výuky přinesla odpovídající výsledky, vyžaduje oboustranně odpovědný přístup (učitel – žák).

Vzdálená výuka – domácí výuka s podporou učitele

Povinnosti učitele:
- vytvářet a poskytovat materiály pro elektronickou výuku
- minimálně jednou týdně (dle rozvrhu) zasílat podklady ke studiu vyučovaného předmětu prostřednictvím:          Edookitu, třídního emailu nebo jiných prostředků elektronické komunikace:
      https://nadalku.msmt.cz/cs/komunikace
- kontrolovat (případně hodnotit) vypracované úkoly od žáků
- umožňovat elektronické konzultace (například Email, Edookit, Facebook, Skype, …)
Povinnosti žáka:
- denně sledovat Edookit (třídní email, případně další elektronické zdroje)
- reagovat a průběžně plnit zaslané pokyny učitele vyučovaného předmětu
- zasílat vypracované úkoly do daného termínu
- průběžně studovat doporučené studijní materiály k výuce
- využívat online konzultace

Informace ředitele školy pro rodiče (Koronavirus COVID-19)

Vážení rodiče žáků Střední školy elektrotechnické Lipník nad Bečvou,

Ministerstvo zdravotnictví dnes 10. března vydalo mimořádné opatření, jímž se zakazuje s účinností ode dne 11. března 2020 osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Z tohoto důvodu byla ukončena výuka na naší škole 6. vyučovací hodinu, žáci šli na oběd a poté opustili školní areál. Žáci ubytovaní na domově mládeže se sbalili a odjeli domů.

Od zítřka do odvolání nebude škola, domov mládeže ani školní jídelna zpřístupněna žákům školy. Do odvolání se také ruší všechny školní akce a soutěže.

Od zítřejšího dne bude probíhat výuka internetovou cestou, tzv. e-learning, a to tak, aby vydaná opatření reagující na nákazu Covid-19 měla co nejmenší dopad na vzdělání žáků školy. Učitelé budou se svými žáky komunikovat přes Edookit nebo přes Outlook, protože třídy mají zřízeny třídní emaily. Známe i technický způsob, jak žákům přes internet zadat testy apod. Z tohoto důvodu Vás chci požádat o součinnost: dohlédněte prosím, aby se Vaše děti školním povinnostem věnovaly. Zvlášť apeluji na rodiče žáků maturitního oboru. Do maturitní zkoušky zbývá několik týdnů a je skutečně třeba, aby se žáci učili a připravovali na zkoušku dospělosti, a to i za těchto mimořádných podmínek. E-learning je moderní způsob výuky, pro žáky příjemný – nemusí nikam jezdit, pracují z domova – a přesto bude účinný a přinese odpovídající výsledky.

Vážení rodiče, sledujte aktuality na webu a nové zprávy v Edookitu. Jakmile budeme informováni o obnovení výuky, tuto zprávu Vám bezodkladně předáme. Zachovejme rozvahu a klid.

V případě dotazů kontaktujte školu. Ta i v těchto dnech bude fungovat a plnit svoje povinnosti.

S pozdravem

Mgr. Michael Tesař
Ředitel školy

Mimořádné opatření - PDF dokument


Informace občanům k tématu Koronavirus COVID-19

V souladu s doporučením Bezpečnostní rady Olomouckého kraje ze dne 26. 2. 2020 uvádíme občanům základní informace k tématu Koronavirus COVID-19.
Dokumnet.PDF


SŠE nabízí možnost uplatnění na pracovních pozicích Učitel/ka anglického jazyka, Učitel/ka odborných předmětů, Provozář školy

Obr.1

Provozář školy

v hlavním pracovním poměru s nástupem nejlépe od 1. 6. 2020

Pracovní náplň

Nabízíme

Požadujeme:

Nástup:

Od 1. 6. 2020, po dohodě případně i později.

Zaměstnavatel:

Střední škola elektrotechnická Lipník nad Bečvou
Tyršova 781
751 31 Lipník nad Bečvou

Žádosti:

Žádosti s profesním životopisem zasílejte na email sse@sse-lipniknb.cz.
Případné dotazy zodpoví zástupkyně ředitele pro ekonomiku a provoz Mgr. Hana Svatoňová na tel. 581 200 935 nebo e-mailu svatonovah@sse-lipniknb.cz.
Uzavírka žádostí: 20. dubna 2020Obr.1

Učitel/ka anglického jazyka (+ další aprobace)

Na dané pozici budete učit angličtinu žáky studijních oborů a učebního oboru. Budete připravovat žáky k maturitní zkoušce. Vést žáky v konverzačních soutěžích. Zapojíte se do projektové činnosti školy. Budete se podílet na koncepci vzdělávacích programů atd.

Nabízíme

Požadujeme:

Nástup:

Od 1. září 2020 (případně 24. srpna 2020)

Zaměstnavatel:

Střední škola elektrotechnická Lipník nad Bečvou
Tyršova 781
751 31 Lipník nad Bečvou

Žádosti:

Žádosti s životopisem posílejte na email ředitele školy: tesarm@sse-lipniknb.cz.
Na tento email zasílejte případné dotazy.
Uzavírka žádostí: 10. dubna 2020Obr.1

Učitel odborných předmětů: Elektrotechnika

Na dané pozici bude pedagog vyučovat některý/některé z následujících předmětů. Lze vyhovět odborným preferencím nastupujícího učitele:

Elektronika (Polovodičové prvky, Optoelektronické prvky, Přechodové jevy, Elektronické zdroje, Zesilovače, Oscilátory, Modulační obvody, Impulzová technika, Záznam zvuku a obrazu, Digitalizace signálu, Rozhlasové vysílání a příjem, Televizní, satelitní, sdělovací, mikrovlnná technika, Výkonová elektronika ad.)

Elektrická měření (Druhy měřících přístrojů, Měření elektrických veličin, Elektronické měřicí přístroje, Měření elektronických obvodů, Osciloskopy, Měřící generátory, Diagnostické a automatizované měřící systémy ad.)

Energetika (Výroba elektrické energie, Mechanika a stavba vedení, Elektrické stanice, Dimenzování a jištění vodičů, Předpisy pro práci na elektrických zařízeních, Návrh elektrických sítí, Kompenzace účiníku, Poruchové stavy ad.)

Automatizace a robotika (Základní pojmy automatického řízení, Regulační obvody, Ovládací obvody, Regulátory, Prvky regulačního obvodu, Kybernetika a robotika ad.)

Učitel odborných předmětů: Informatika

Na dané pozici bude pedagog vyučovat některý/některé z následujících předmětů. Lze vyhovět odborným preferencím nastupujícího učitele:

Informatika (Základy práce s počítačem, Textový a tabulkový editor, Tvorba prezentací, Počítačová grafika, Elektronická komunikace, Zpracování zvuku a obrazu, Internet jako zdroj informací ad.)

Aplikační software (Typografie, Tvorba diagramů, Tvorba publikací a marketingových materiálů, Rastrová a vektorová grafika, Základy CAD, 3D modelování ad.)

Databázové systémy (Základy databází, Relační databáze, Databáze v tabulkovém editoru, Databáze v MS Access, Databázový systém MySQL ad.)

Programování (Programování a algoritmizace, Strukturované programování, Objektové programování, Formulářové aplikace, Tvorba HTML, Kaskádové styly CSS, JavaScript, Skriptovací jazyk PHP ad.)

Nabízíme

Požadujeme:

Nástup:

Od 1. září 2020 (případně 24. srpna 2020)

Zaměstnavatel:

Střední škola elektrotechnická Lipník nad Bečvou
Tyršova 781
751 31 Lipník nad Bečvou

Žádosti:

Žádosti s životopisem posílejte na email ředitele školy: tesarm@sse-lipniknb.cz.
Na tento email zasílejte případné dotazy.
Uzavírka žádostí: 31. března 2020


Účast na okresním kole v silovém čtyřboji SŠ chlapců

       Dne 10. 3. 2020 se konalo v Přerově okresní kolo středních škol v silovém čtyřboji. Disciplíny byly následující: tlaky s činkou 75 % váhy, shyby na hrazdě, vznosy na hrazdě a trojskok z místa. Střední školu elektrotechnickou reprezentovali žáci Radek Pinčák, Jiří Unger, Lukáš Janek a Martin Závora.

       Naše družstvo se umístilo na 6. místě. Nejlépe si vedl žák Lukáš Janek, který obsadil 17. místo v hodnocení jednotlivců (161 b.) a Jiří Unger na 18. místě (156,5 b.). Na snímku jej vidíme, jak provádí tlaky s činkou.

       Všem žákům děkujeme za reprezentaci naší školy a těšíme se na další ročník.

Mgr. Stanislav Hanousek, Učitel TV

Obr.1
Žáci Střední školy elektrotechnické v krajském kole Enersol opět zazářili

       Nevadilo, že den konání krajského kola soutěže Enersol 28. února připadl na jarní prázdniny přerovského okresu. I tak se žáci Střední školy elektrotechnické Lipník nad Bečvou soutěže zúčastnili a obhajovali své projekty před zkušenou porotou. Připomeňme, že mezinárodní soutěž Enersol se věnuje alternativním zdrojům energií šetrným k životnímu prostředí, dělí se na sekci inovace, praxe a popularizace. Tradičně se krajské kolo konalo v Mohelnici. Organizátorem byla mohelnická průmyslovka a záštitu nad jejím průběhem převzal Olomoucký kraj.

       Všichni naši soutěžící soutěžili v sekci „inovace“. Žákyně třetího ročníku Informační technologie Adéla Horáková navázala na úspěchy z minulých ročníků. V tom letošním obhajovala práci „Úspora vody v domácnostech" i práci „Chytrý skleník s využitím solární energie“, na které pracovala společně s žákem prvního ročníku oboru Elektrotechnika Markem Hradilem. Prezentaci doplnil funkční model skleníku s rostoucími ředkvičkami. Oba projekty zaujaly porotu a získaly krásné zlaté a stříbrné místo v krajském kole ve své sekci a postoupily do celostátního kola soutěže. To se bude konat v Hradci králové v dnech 19. a 20. 3. 2020 a oba soutěžící zde budou reprezentovat Olomoucký kraj.

       Krajského kola se zúčastnili i dva žáci prvního ročníku oboru Elektrotechnika Jiří Maňák a František Adam Šejba s projektem „Nezávislý dům“. V sekci „inovace“ se umístili na čtvrtém až šestém místě. Byla to pro ně premiéra v Enersol a velká zkušenost. Zmínění žáci plánují účast v příštím roce s cílem přebrat štafetu po Adéle Horákové, která letos obhájila první místo vybojované i v minulém ročníku soutěže.

       Soutěž probíhala v příjemném a přátelském duchu a my jsme rádi, že jsme měli možnost se jí zúčastnit a kromě diplomů si přivést další inspiraci pro výzkum v dynamicky se rozvíjející oblasti alternativní energie.

Adéla Horáková, žákyně třetího ročníku IT na SŠE Lipník nad Bečvou

Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3


Poslední den otevřených dveří na přerovském polygonu

      Závěrečný Den otevřených dveří se konal 15. února na přerovském polygonu. Přinášíme několik fotografií.

Obr.1 Obr.2 Obr.3 Obr.4 Obr.5 Obr.6
Seminář k vypracování prací SOČ

      Ve středu 29. 1. 2020 se na pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci uskutečnil seminář pro studenty Olomouckého kraje, kteří mají zájem zúčastnit se celostátní soutěže SOČ, což je soutěž, kde nadaní žáci z různých oborů prezentují své odborně zaměřené práce. Na naší škole žáci druhého a třetího ročníku zpracovávají ročníkové práce na různá témata související s jejich oborem studia. S tvorbou práce jim pomáhá vyučující, který nejlepší práce nominuje do okresního kola SOČ. Pokud žák uspěje, může postoupit do celostátního kola, ve kterém je velká konkurence a o vítězi mnohdy už nerozhoduje jen kvalita práce, ale především i kvalita prezentace, formální vzhled a úprava práce.
Ing. Josef Doležel, vyučující IT

      Seminář začal zanedlouho poté, co jsme dorazili do Olomouce. Z nádraží jsme přišli na Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého, kde nás přivítali pohoštěním, a za chvíli začala přednáška. Na přednášce jsme se dozvěděli vše potřebné pro tvorbu práce SOČ. Poté následovaly přednášky o citování zdrojů, o mluveném projevu při obhajobě práce SOČ, vytváření prezentací a o průběhu soutěže. Bylo to pro mě cenné, neboť jsem se dozvěděl všechny potřebné informace, abych se mohl zúčastnit soutěže a popřípadě ji i vyhrát se svým projektem „Arduino – chytrý dům“. Jsem rád, že jsem tuto přednášku absolvoval a těším se na soutěž.
Adam Kuchař, žák 2. EF

      Tento seminář nás měl připravit jak na napsání práce, tak samotnou obhajobu. Obsahoval řadu zajímavých přednášek, jako například rétorika či vyhledávání informací na Internetu. Nechybělo samozřejmě, jak má vypadat samotná práce, jak ji správně napsat a jak následně vytvořit k práci prezentaci či poster, na což navazovala i samotná rétorika, kdy nám přednášející ukazoval, jak se při obhajování chovat. To hodnotím jako jeden z největších kladů celé přednášky. Přednáška mi přinesla spoustu zajímavých a užitečných informací, které jistě ve své práce na téma „tutoriál pro výuku robotiky na ZŠ“ využiji. Jsem velice ráda, že jsem měla možnost se díky škole na tuto přednášku dostat, a věřím, že mě posunula zase o krok dál.
Adéla Horáková, žákyně 3. BEF

Obr.1 Obr.2
Naši žáci v okresním kole soutěže AJ

      Dne 10.2.2020 se žáci naší školy Roman Caletka a Luboš Holeček zúčastnili okresního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce, které se konalo v Přerově ve Středisku volného času Atlas Bios.

      Soutěž se skládala z poslechové části, čtení s porozuměním textu, gramatické části a konverzace na vybrané téma. Studenti zvládli jednotlivé části velmi dobře. Romanovi se např. skvěle vydařila poslechová část.

      Výkony účastníků soutěže z celého přerovského okresu byly dosti vyrovnané, a co nás může těšit, podle výsledků nedopadli žáci středních odborných škol hůře než žáci gymnázií. O postupu do krajského kola rozhodovaly dílčí body v konverzační části, díky nimž naši žáci nakonec postup nevybojovali.

      Oběma studentům děkujeme za výbornou reprezentaci naší školy. Svou znalostí angličtiny dokázali porotě, že se s žáky Střední školy elektrotechnické na konverzační soutěži v dalších ročnících bude muset počítat. Je vidět, že mezi žáky elektra a IT jsou výborní studenti angličtiny, a to je moc dobře!

      Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se.

Ing. Hana Ledvinová


Přednášky z oblasti informatiky

      V rámci spolupráce s Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci přijali na naši školu pozvání dva vysokoškolští učitelé katedry informatiky, kteří si připravili přednášky na zajímavá témata.

      První přednáška o 3D tisku, kterou si připravila Mgr. Markéta Trnečková, Ph.D., se zúčastnili žáci 1EF ve středu 22. ledna. Nejdříve byli žáci seznámeni s několika metodami výroby trojrozměrných objektů a stručnou historií 3D tisku. Následně byla probrána konstrukce 3D tiskárny, funkce jednotlivých částí a vlastnosti různých druhů materiálů, které lze v těchto tiskárnách použít. Dále přednášející popsala možnosti tvorby 3D modelů v počítači a možnosti převodu těchto modelů do kódu, kterým je řízen samotný proces tisku. Přednáška byla doplněna ukázkami 3D výtisků z různých materiálů, z nichž nejzajímavější byl určitě vytištěný 3D sken mozku živého člověka.

      Druhou přednášku doc. RNDr. Michala Krupky, Ph.D., na téma kódování absolvovali žáci 2E a 3EF v pátek 24. ledna. V úvodu přednášející představil Univerzitu Palackého a informoval žáky o možnostech studia informatiky na Přírodovědecké fakultě. Přednáška se věnovala kódování a kompresi dat – neboli tomu, jak upravit zprávu tak, aby zabírala v paměti počítače co nejmenší místo. Na praktickém příkladu bylo ukázáno, jak provést kompresi dat pomocí Huffmanova kódování, které se běžně využívá při ukládání a přenosu souborů ZIP, JPEG, MP3 a dalších.

      Kromě zajímavých informací získali žáci maturitních oborů zajímavou zkušenost s tím, jak probíhá přednáška na vysoké škole.

Ing. Josef Doležel, Vyučující IT

Obr.1 Obr.2 Obr.3 Obr.4 Obr.5 Obr.6
Exkurze ve společnosti Meopta Přerov

       Dne 14. 1. 2020 se třída 3BEF zúčastnila exkurze ve firmě Meopta Přerov. Exkurze začala rozdělením do dvou skupin kvůli vysokému počtu žáků. Poté jsme dostali reflexní vesty a poznávací kartičky. Ve firmě nám ukázali, jak se obrušuje, lepí a měří přesnost skla. Poté jsme se šli podívat, jak se leptají zaměřovače na skleněné čočky a na konec jsme si ukázali budovu, ve které se provádí velmi přesné měření při stálé teplotě 22°C. Tato teplota se zde udržuje konstantní kvůli největší přesnosti. Kdyby se teplota jen o 1°C zvýšila či snížila, vznikla by v měření nepřesnost. Nakonec jsme si pověděli něco o budoucím uplatnění, které bychom mohli ve firmě získat. Exkurzi jsme zakončili společnou fotkou před firmou a s přáním hezkého dne opustili firmu. Exkurze se nám moc líbila. Poučné byly informace o možnosti budoucího zaměstnání.

Vojtěch Krejčiřík

Obr.1 Obr.2 Obr.3


Den otevřených dveří ve společnosti Mubea

       Ve čtvrtek 12.12.2019 se třídy 2B a 2E společně s paní učitelkou Víškovou zúčastnily v Prostějově Dne otevřených dveří ve společnosti Mubea.

       Po příjezdu do areálu společnosti jsme byli seznámeni s její historií a předmětem výroby. V průběhu prezentace jsme se zúčastnili malé soutěže, kde jsme hádali značky aut podle obrázků, do kterých Mubea dodává stabilizátory a pružiny. Poté jsme se šli podívat do výrobny pružin, kde jsme se zúčastnili druhé soutěže. Dostali jsme papíry s otázkami. Průvodce nám vše řádně ukázal, takže nebyl problém otázky vyplnit. Výroba byla velmi zajímavá a všechny bavila. Následně jsme šli do laboratoře, kde nám chemik ukázal pod mikroskopem strukturu materiálu, ze kterého se vyrábí pružiny a stabilizátory. Naše poslední zastávka byla u praktické výuky učňů, kde nám mistři předvedli činnosti, kterými bychom se jako firemní učni věnovali.

       Prohlídka se nám moc líbila a všichni jsme si ji užili.

Tomáš Gajdušek a Eduard Choma, 2.B

Obr.1


PF 2020

Obr.1


Vánoční den soutěží a her

       Poslední školní den před vánočními svátky byl ve znamení vánočního dne soutěží a her. Třídy organizovaly různé aktivity a žáci se zúčastnili té které podle svých preferencí. Tak byl uspořádán turnaj ve futsalu, turnaj ve stolním tenise, turnaj v počítačové hře, soutěž se stolních hrách…

       Turnaj ve stolním tenise začal tím, že se hráči rozlosovali do dvou skupin. Jedna skupina po 8 a jedna skupina po 9 hráčích. Z obou skupin postupovali 2 hráči, kteří se utkali v semifinálových zápasech a vítězové postoupili do finále a poražení do boje o 3 místo. Do semifinále postoupili 3 hráči z 2BE a jeden z 3BEF.

       Konečné pořadí: 1. Tomáš Pavelka 3BEF, 2. Matěj Jordán 2B, 3. Michal Rokyta 2E, 4. Kryštof Hendrych 2E.

       Pořadatelé turnaje ve stolním tenise byli žáci 2E a 2B Kryštof Hendrych, Michal Rokyta, a Dominik Hýža.

       Žáci se mohli také přihlásit do skupiny kinematografie. Zde mohli žáci zhlédnout hned dva filmy. Prvním filmem byl krásný český film podle knižní předlohy Oty Pavla Smrt krásných srnců. Jako druhý film si žáci vybrali starý černobílý film z roku 1970 podle předlohy Václava Kaplického Kladivo na čarodějnice. Atmosféra byla ve vánočním duchu doladěná slaným i sladkým vánočním cukrovím, které žáci donesli na ochutnávku.

       Poslední den ve škole v roce 2019 si soutěžící i pořadatelé moc užili.

Obr.1 Obr.2 Obr.3 Obr.4 Obr.5 Obr.6 Obr.7 Obr.8 Obr.9
Dny otevřených dveří v únoru 2020

Obr.1


Studium na Střední škole elektrotechnické aneb Jak získat vyhlášku 50/1978Sb.

      Střední škola elektrotechnická se zaměřuje na výuku výpočetní techniky a elektrotechniky. Škola sídlí v Lipníku nad Bečvou, kde nalezneme samotnou školu, kde se vyučují všeobecné a odborné předměty, budovu dílen, vlastní sportovní halu a domov mládeže s jídelnou a přednáškovým sálem. Žáci z větší vzdálenosti využívají ubytování v domově mládeže. Součástí školy je odloučené pracoviště v Přerově, tzv. polygon, které je špičkově vybavené pro odborný výcvik elektro oborů.

      Pro školní rok 2020-2021 nabízíme čtyřleté maturitní obory Informační technologie – aplikace osobních počítačů, Elektrotechnika – elektronické počítačové systémy a Mechanik elektrotechnik – slaboproudá a silnoproudá zařízení. Dále tříletý učební obor s výučním listem Elektrikář – slaboproud a silnoproud (s možností pokračovat v maturitním oboru). Všechny obory jsou vhodné pro chlapce i dívky. Pro uchazeče nabízíme přípravný kurz.

      Poslední tři zmíněné elektrotechnické obory umožňují po úspěšném zakončení studia získat osvědčení z vyhlášky 50/1978Sb., která opravňuje pracovat pod napětím. O tyto absolventy je v současnosti mimořádný zájem ze strany firem, protože generace elektrotechniků a elektrikářů stárne a mladí… mladých je v těchto oborech málo. A to probíhá automatizace a robotizace výroby, nastupují „chytré energie“, staví se „chytré domy“, elektrifikují se oblasti, kde dosud dominovala ropa, a tyto procesy nabízejí velmi zajímavá i dobře placená místa pro kvalifikované pracovníky. Přemýšlejte o tom. Elektrotechnika a IT jsou obory budoucnosti. Nejen to, jsou to zlaté obory přítomnosti!

Obr.1 Obr.2
Konverzační soutěž v anglickém jazyce

      Dne 11. prosince se vybraní žáci tříd 3 BEF, 2 BE a 2C zúčastnili školního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce. Studenti měli za úkol popsat obrázky a dále krátce pohovořit na vybrané téma. Témata byla jednak všeobecná (Housing, My Town, Nature ….), reálie anglicky mluvících zemí, ale rovněž i témata odbornější z oblasti ochrany životního prostředí a energetiky.

      Žáci podali vyrovnané výkony a bylo velmi obtížné vybrat ty nejlepší.

      Na 1. místě se umístil Luboš Holeček ze třídy 3BEF, 2. místo obsadil Roman Caletka z 3BEF, pěkné 3. místo získal Michal Klein ze třídy 2 C, bramborové 4. místo patří Mikuláši Griegerovi ze třídy 2E.

      Žákům byly předány drobné ceny a ti nejlepší budou reprezentovat školu v okresním kole, které se bude konat v Přerově v měsíci únoru. Všem soutěžícím děkujeme za účast a snahu předvést co nejlepší výkony. Postupujícím do okresním kola přejeme: GOOD LUCK!

Ing. Hana Ledvinová, učitelka AJ

Obr.1


Divadelní představení Samet

      Ve čtvrtek 4. 12. 2019 třída 3. BEF navštívila divadlo v olomoucké Šantovce. Představení neslo tematický název Samet a autorkou je pražská studentka Michaela Křivánková.

      V představení vystupuje mladá středoškolačka, kterou místo naší historie zajímá současnost, tedy především sociální sítě. Díky svému názoru je přenesena do minulosti, přesněji do 17. listopadu 1989, kde se setká se studentkou bojující za svobodu a sama „okusí“ kus historie.

      Je to hra spojující náš současný svět s tím, jaký byl dříve. Právě proto tato hra zaujala většinu našich studentů, kteří byli možná nejen strhnuti atmosférou hry, ale třeba se i dozvěděli něco, co ve škole opomenuli.

Adéla Horáková, 3.BEF

Obr.1


Nejbližší den otevřených dveří bude v Lipníku nad Bečvou!

       Příští den otevřených dveří SŠE Lipník nad Bečvou se koná v sobotu 7. prosince od 8:00 – 12:00. Tentokrát v sídle školy v Lipníku nad Bečvou na ulici Tyršova, v dílnách Na Horecku a na domově mládeže na ulici Bratrská.


Den otevřených dveří na polygonu se skutečně vydařil

       V sobotu 30. listopadu v dopoledních hodinách se na přerovském polygonu konal zážitkový den otevřených dveří SŠE Lipník nad Bečvou. Přerovský polygon je odloučené pracoviště školy, které slouží pro odborný výcvik elektro oborů.

       Akce byla precizně zorganizována a návštěvníci se rozhodně nenudili. Od hlavní silnice přes areál Střední školy zemědělské došli pomocí instrukcí, fáborků a šipek k areálu SŠE. Hned na úvod si prohlédli zásahové vozidlo s plošinou, které obsluhovali pracovníci ČEZu. Ti odvážnější si nasadili přilby a vystoupali na plošině do výšky, z níž měli nádherný výhled na Přerov i park Žebračku. Nad hlavou jim létal dron, který vše zvysoka natáčel.

       Návštěvníci poté vstoupili do budovy polygonu. U vstupního stánku je čekal výklad o čtyřech otevíraných oborech do školního roku 2020-2021, včetně informací o přijímacím řízení i přípravném kurzu z českého jazyka a matematiky, který bude pro uchazeče nabízen zdarma.

       Dále návštěvníci pokračovali do části věnované profesi elektrikáře. Podívali se, co všechno již umí žáci druhého ročníku, a sami si mohli vyzkoušet práci elektrikáře. V další části si prohlédli sadu robotů, které se využívají v předmětu programování ve výuce maturitních oborů. Výklad o robotech a praktické ukázky předvedli žáci prvního ročníku, kteří tak dokazují na svůj věk mimořádné schopnosti v této dynamicky se rozvíjející oblasti techniky. Návštěvníci si sami vyzkoušeli řízení robotů.

       V prvním patře čekala na rodiče a uchazeče sekce hardware počítačů a programování. Pod vedením žákyně školy si uchazeči vyzkoušeli elementární základy programování. Tak jako v předešlých částech programu za splněný úkol obdrželi dárek.

       Zpátky v přízemí si návštěvníci vyzkoušeli obtáhnout kovovým kroužkem drát, aniž by se ho dotkli. Tuto hru pro ně připravila zástupkyně Skupiny ČEZ, partnerské společnosti školy, která se na akci podílela. A pak už se rodiče s dětmi rozloučili a dali se na cestu domů. Uchazeči z devátých tříd teď mají dostatek informací o škole, kam se chtějí hlásit. Děti z osmých tříd, kteří na den otevřených dveří také přišli, na to mají ještě rok čas. Podle ohlasů a spokojených tváří lze však soudit, že návštěvy na přerovském polygonu rozhodně nelitují.

Obr.1 Obr.2 Obr.3 Obr.4 Obr.5 Obr.6 Obr.7 Obr.8 Obr.9


Návštěva tepelné elektrárny v Dětmarovicích

      Ve středu 13.11. 2019 se třídy 2B, 2E a 2C společně s učiteli školy zúčastnily exkurze do tepelné elektrárny v Dětmarovicích.

      Po příjezdu do tepelné elektrárny jsme byli seznámeni se základními informacemi a fungováním tepelné elektrárny u zmenšeného modelu celého areálu. Nadále jsme byli poučeni o bezpečnosti během pobytu v celém areálu. Naše první cesta nás zavedla do kotelny, kde se nacházely kotle s mlecím zařízením. Pokračovali jsme na střechu kotelny, kde byly umístěny výfuky pojišťovacích ventilů z kotlů. Budova je vysoká 62 metrů a ze střechy obvykle bývá pěkný výhled, avšak počasí nám nepřálo a hustá mlha zakrývala pohled i na blízké objekty. V další části prohlídky jsme se přemístili o patro níž a vstoupili do strojovny, kde jsme si prohlédli turbogenerátory. Zde se přeměňuje tepelná energie páry na energii mechanickou a mechanická energie na energii elektrickou. Naše poslední zastávka byla v řídící místnosti, kde zaměstnanci elektrárny kontrolují, zdali provoz elektrárny probíhá v pořádku.

Exkurze se nám moc líbila a všichni si ji moc užili.

Ondřej Petruška, žák třídy 2E

Obr.1 Obr.2 Obr.3 Obr.4 Obr.5 Obr.6
Konference ENERSOL Rakovník

      Na pátek 8.11.2019 připadl termín konání celostátní konference projektu ENERSOL, jejíž organizace se tentokrát ujalo město Rakovník. V sále kulturního střediska se sešlo na 200 účastníků z celé republiky. Hlavním tématem letošního setkání byla Voda a sucho – problém, který trápí celé Česko. Svoje příspěvky přednesli zástupci Ministerstva životního prostředí, Parlamentu ČR, města a organizací spolupracujících na ochraně životního prostředí.

      Střední školu elektrotechnickou Lipník nad Bečvou reprezentovala paní učitelka Ing. Kleinová. Naším cílem je zachování a další rozvoj celostátní soutěže ENERSOL, které se naše škola tradičně zúčastňuje a v níž máme i úspěšné žáky. Snahou organizátorů soutěže je její zařazení do programu Excelence.

Obr.1 Obr.2 Obr.3 Obr.4 Obr.5 Obr.6
Oblastní kolo v pišqworkách

      Oblastní kolo v soutěži PIŠKWORKY pro regiony Hranicka a Lipnicka se koná na SŠE Lipník nad Bečvou. Tento ročník proběhl dne 8. listopadu. Bojovaly v něm proti sobě pětičlenné týmy, které postoupily ze školních kol v této známé hře s kolečky a křížky a tyto týmy reprezentovaly střední odborné školy, gymnázia i základní školy v Hranicích a Lipníku.

      Každá z přihlášených škol mohla poslat až dva týmy, přičemž naše škola využila možnosti tří družstev pro pořádající školu. Turnaj proběhl pod taktovkou Davida Vávry – krajského koordinátora sdružení Cyber Games, jež je pořadatelem soutěže. Pomocníky mu byli naši vyškolení žáci Dominik Hýža a Vojtěch Humplík. Celé klání se odehrávalo v bojovném duchu, nicméně v přátelské a veselé atmosféře.

Ze zúčastněných 11 týmů nakonec byli nejúspěšnější:
1. místo – Třetí křížová výprava – Gymnázium, Hranice, Zborovská 293 – s postupem do krajského kola
2. místo – CéHá4 – Střední průmyslová škola Hranice
3. místo – Nic – Gymnázium, Hranice, Zborovská 293
4. místo – ZULUL – Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781

Žákům vítězných družstev blahopřejeme a těšíme se na setkání a napínavé utkání opět za rok!

Obr.1 Obr.2 Obr.3 Obr.4 Obr.5 Obr.6
Konference koordinátorů EVVO Sluňákov

      5. listopadu 2019 proběhla ve výukovém centru Sluňákov v Horce nad Moravou již tradiční podzimní konference koordinátorů EVVO. Po úvodním slově organizátorů a zástupců kraje se účastníci rozdělili do jednotlivých pracovních skupin. Program byl časově i obsahově náročný, ale zajímavý a přinesl mnoho podnětů pro práci s mládeží. Za naši školu se konference zúčastnila koordinátorka EVVO na SŠE Lipník nad Bečvou Ing. Kleinová.


Soutěž budoucích informatiků a elektrikářů na SŠE Lipník nad Bečvou

            Dne 25. října se konaly dvě spojené soutěže pro žáky základních škol na Střední škole elektrotechnické v Lipníku nad Bečvou. První z nich byl sedmý ročník soutěže Objev v sobě ajťáka, tou druhou Objev v sobě elektrikáře, která vstoupila do šestého ročníku.

            Soutěží se zúčastnily školy jak z Lipníka nad Bečvou, tak i další z bývalého přerovského okresu, konkrétně (v abecedním pořadí) ZŠ JAK Předmostí, Přerov, ZŠ Hranická, Lipník nad Bečvou, ZŠ Osecká, Lipník nad Bečvou, ZŠ Osek nad Bečvou, ZŠ Pavlovice, ZŠ Trávník, Přerov, ZŠ Velká Dlážka, Přerov. Soutěže se zúčastnil také zástupce FZŠ Rožňavská, Olomouc. Mezi elektrikáři soutěžily i dvě dívky, což může souviset se skutečností, že elektrotechnika už dávno není jen doménou mužů.

            Soutěž Objev v sobě ajťáka se konala v budově školy na Tyršově ulici. Soutěžící v první části prokázali své znalosti v oblasti informatiky, operačních systémů, programování a počítačových sítí. Směli přitom využívat internetové zdroje. V druhé části soutěžili v tematice hardware a síťových prvků. Po soutěži si mohli vyzkoušet základy programování robotického vozidla, a to pod vedením žáků školy.

            Pak přišlo na řadu slavnostní vyhodnocení výsledků. V kategorii osmých tříd si třetí místo vybojoval Lukáš Ohlídal (ZŠ Osek nad Bečvou), stříbrný kov si odnesl Matěj Hanusík (rovněž ZŠ Osek nad Bečvou) a vítězem kategorie se stal Alex Steigerwald (ZŠ Velká Dlážka, Přerov). V kategorii devátých tříd si vavříny odnesli na třetím místě Tomáš Metelka (ZŠ Trávník, Přerov), na druhém jeho spolužák Daniel Drtil (rovněž ZŠ Trávník, Přerov) a vítězem kategorie se stal Kristián Kraus (FZŠ Rožňavská, Olomouc).

            Soutěž Objev v sobě elektrikáře se konala v budově dílen Na Horecku. Účastníci tedy nejen soutěžili, ale také poznali zařízení učeben, v nichž probíhá odborný výcvik budoucích elektrikářů a mechaniků elektrotechniků. Soutěž byla společná pro osmou a devátou třídu. Byla rozdělena do tří částí, které probíhaly na třech speciálních pracovištích. Soutěžící zde tvarovali vodiče, zapojovali přepínače a světla na montážních panelech, vyzkoušeli si pájení desky plošného spoje blikače, zabývali se tedy činnostmi elektrikáře silnoproudu i slaboproudu.

            Soutěžní úkoly skončily a po pauze, během níž učitelé odborného výcviku vyhodnotili práce soutěžících a určili pořadí, všichni žáci napjatě očekávali oznámení výsledků. Na třetím místě se umístil Martin Padalík (ZŠ Pavlovice). Druhé místo si vybojoval Adam Jemelka (ZŠ Velká Dlážka, Přerov). Vítězem šestého ročníku mladých elektrikářů se stal Šimon Jurečka (ZŠ JAK Předmostí, Přerov). V soutěži družstev získala třetí místo ZŠ Trávník, Přerov, druhé ZŠ JAK Předmostí, Přerov a zvítězila ZŠ Velká Dlážka, Přerov.

            Všichni účastníci obou soutěží dostali letáky, které informují o škole a jejích čtyř studijních a učebních oborech. A to nebylo všechno. Záštitu nad soutěžemi převzaly partnerské společnosti MSEM, Schaefer, Mubea, Bircher, Pegatron a Precheza a ty zajistily hodnotné věcné dary jak pro vítěze, tak pro všechny zúčastněné. Žáci obdrželi rovněž pozvánku na další akci pro zájemce o profesi elektrikáře, elektrotechnika a informatika, která se bude konat poslední den v listopadu na přerovském polygonu na Osmeku.

            Zástupci školy poděkovali žákům, jejich pedagogům i rodičům za skvělý soutěžní den v Lipníku and Bečvou a popřáli jim šťastný návrat domů. Na závěr poděkujme učitelům IT v čele se zástupcem ředitele Ing. Obadalem za organizaci soutěže Objev v sobě ajťáka a učitelům odborného výcviku v čele s panem Vlastimilem Borovičkou za organizaci soutěže Objev v sobě elektrikáře. Precizní příprava obou soutěží přinesla své ovoce v podobě kladné reakce řady žáků základních škol.

Mgr. Michael Tesař
Ředitel školy

Obr.1 Obr.2 Obr.3 Obr.5 Obr.6Pozvánka na 6. ročník soutěže "Objev v sobě elektrikáře“

   Zveme žáky základních škol na soutěž "Elektrikář"
   Termín konání: Pátek 25. října 2019
   Prezence: 8:30 hod, soutěž 9:00 - 11:00 hod
   Vyhodnocení: 11:00 - 12:00 hod, vyhlášení výsledků do 12:30 hod

Charakteristika soutěže:

- Soutěž je určena žákům 8. a 9. tříd základních škol – je jen jedna společná kategorie
- Počet získaných bodů a čas na vypracování budou kritéria pro hodnocení a stanovení pořadí
- Účastníci obdrží diplom a první tři dostanou věcné ceny
- Každá škola může nominovat max. 2 soutěžící
- Každý soutěžící dostane po soutěži malé občerstvení.

Soutěžící budou:

 • prokazovat praktickou zručnost při práci s vodiči, spojování vodičů
 • realizovat jednoduchá zapojení elektrického obvodu
 • používat materiály a nářadí pořádající školy
 • pracovat samostatně

 • Uzávěrka přihlášek do 12:00 hod. 21. října 2019 přihlášky zasílejte na email tesarm@sse-lipniknb.cz
  Bližší informace na telefonním čísle: 581 773 740

  Pozn.: Počet soutěžících je omezen organizačními možnostmi školy.
  Škola si vyhrazuje právo uzavřít příjem přihlášek, jakmile počet soutěžících škol dosáhne maxima.

  Elektrikář 2019 - pozvánka.pdf
  Přihláška do soutěže.doc

  Ceny pro soutěžící a účastníky soutěže poskytly spolupracující firmy.


  Pozvánka na 7. ročník soutěže "Objev v sobě Ajťáka“

  Zveme žáky základních škol na soutěž Objev v sobě „Ajťáka“
  Místo konání: Střední škola elektrotechnická, Lipník nad Bečvou, Tyršova 781
  Termín: Pátek 25. října 2019

  Předpokládaný časový harmonogram:
     od 8:30 Prezence
     9:00 - 10:30 Soutěž
     10:30 - 11:00 Vyhodnocení
     11:30 Vyhlášení výsledků

  Charakteristika soutěže:

  - Soutěž je určena žákům 8. a 9. tříd základních škol
  - Soutěž je rozdělena do 2 kategorií - 1.(8. třída), 2. (9. třída)
  - Soutěžící budou prokazovat znalosti ve výpočetní technice a schopnosti nalézt požadované informace na Internetu
  - Soutěžící budou používat software školy, internetové zdroje a musí pracovat samostatně
  - Časový limit soutěže 2 x 45 minut
  - Počet získaných bodů a čas na zpracování budou kritéria pro hodnocení a stanovení pořadí
  - Účastníci obdrží diplom a první tři dostanou věcné ceny od sponzora
  - Každá škola může nominovat do každé kategorie maximálně dva soutěžící
  - Každý soutěžící dostane po soutěži malé občerstvení.

  Uzávěrka přihlášek do 12:00 hod. 21. října 2019 přihlášky zasílejte na email tesarm@sse-lipniknb.cz
  Bližší informace na telefonním čísle: 581 773 740

  Pozn.: Počet soutěžících je omezen organizačními možnostmi školy.
  Škola si vyhrazuje právo uzavřít příjem přihlášek, jakmile počet soutěžících škol dosáhne maxima.

  Ajťák 2019 - pozvánka.pdf
  Přihláška do soutěže.doc

  Ceny pro soutěžící a účastníky soutěže poskytly spolupracující firmy.


  Zážitkový den ve firmách v Hranicích

         V úterý 15. října 2019 se v Hranicích konal tradiční zážitkový den, který pořádaly firmy SSI - SCHÄFER a BIRCHER. Zážitkového dne se zúčastnila třída 2.B a 2.E.

         Studenti se dozvěděli o historii a současnosti firem. Dozvěděli se také, jaké jsou možnosti odborné praxe, brigád a podmínky pro získání firemního stipendia. Po úvodních prezentacích si studenti v Schäferu zkusili zapojit vodiče do rozvodných krabic na čas a přesnost, v Bircheru jízdu s paletovým vozíkem. Den byl zakončen prohlídkou výrobních hal a pracovních míst zaměstnanců.

         Zážitkový den se vydařil a studenti si ho moc užili.

  Matyáš Holík, třída 2.B

  Obr.1 Obr.2 Obr.3 Obr.4
  Energie budoucnosti lidstva

         Dne 27. 9. 2019 se uskutečnila přednáška pro 2. a 3. ročníky oboru mechanik elektrotechnik a elektrikář. Přednáška se zaměřovala na řešení problému s růstem obyvatel a tím i růstem odběrů el. energie. Dozvěděli jsme se, jaké zdroje energie se u nás v současné době používají a jaké by byly nejekonomičtější v případě potřeby více energie, jelikož uhlí i ropa jsou vyčerpatelnými zdroji.

         Přednáška byla velice dobře zpracovaná, přednášející ji obohatili krátkým filmem a soutěžemi, za které jsme mohli vyhrát úžasné odznáčky a gumy. Dokonce jsme si ukázali vzorek uranové rudy, kterou jsme měřili dozimetrem. Přednáška byla velice zajímavá, rozhodně bych ji doporučil i pro ostatní ročníky těchto oborů.

  Jiří Lukáš, Vojtěch Krejčiřík, žáci SŠE

  Obr.1 Obr.2 Obr.3


  Naši žáci se i letos zúčastnili Distribuční maturity

         Ve dnech 25.9. – 27. 9. se Jan Sehnálek ze 4.BF a Martin Závora ze 3.BEF zúčastnili dalšího ročníku Distribuční maturity pořádané Skupinou ČEZ.

         Akce se konala v Ostravě a zúčastnili se jí žáci z partnerských škol Skupiny ČEZ. Byly to tři dny plné přednášek na různá témata, besed a v neposlední řadě i exkurzí.

         První den žáci měli zajímavé přednášky na téma BOZP a distribuci elektrické energie. Po obědě následovala ukázka a povídání o poruchách a práci pod napětím (PPN). Poté žáci odjeli do nošovické rozvodny Skupiny ČEZ. Žáci chodili mezi jednotlivými částmi vnitřní rozvodny a navštívili i jednu venkovní.

         Druhý den si pořadatelé přichystali rozmanité přednášky a exkurze na téma výrobny, elektrické stanice, diagnostiky a nakonec měření CS, tedy měření přímých a průběžných měření u elektroměrů. Byl to asi nejsilnější zážitek pro účastníky za celé tři dny. Žáci se dostali do areálu, kde jim organizátoři představili nejmodernější vůz, který napravuje poruchy v podzemí, na vlastní oči pozorovali práci s termokamerami, testování zkoušeček 22kV a chemické kontroly oleje transformátorů. Jak už bylo řečeno, tato exkurze se žákům velmi líbila.

         Poslední den byl zaměřen na diskuzi o pracovních příležitostech, stipendiích. Nakonec žáci dostali závěrečný test, který se týkal poznatků dosažených během celé třídenní akce a který zjišťoval, kteří žáci z partnerské školy si titul Král Distribuční maturity nejvíc zaslouží. Žáci naší školy to letos nebyli, ale to nevadí. Důležité je, že jsme se dozvěděli něco nového, poznali práci zaměstnanců Skupiny ČEZ a v neposlední řadě jsme byli osloveni s nabídkou budoucí spolupráce, stipendií a pracovních míst.

  Jan Sehnálek, žák 4.BF

  Obr.1 Obr.2 Obr.3 Obr.4
  Konference Smart region v Olomouci

         Dne 19. září 2019 se v Bea Centru Olomouc uskutečnila konference Smart region. Mezi pozvanými posluchači nechyběli ani zástupci naší školy. Konference se skládala ze tří tematických panelů. První se věnoval Průmyslu 4.0. Mezi přednášejícími zazněly zkušenosti ze zavádění plně automatizovaných výrobních linek, kdy celou linku ovládá jeden operatér. Manažeři významných průmyslových společností se shodovali v názoru, že je a nadále bude stoupat poptávka po kvalifikovaných lidech.

         Druhý tematický panel se týkal „Chytrého regionu“ – Smart region. Zajímavé byly zkušenosti se zaváděním smart city v Ostravě, ale i prvků „chytrého venkova“ v některých našich nebo zahraničních vesnicích. Třetí panel se věnoval digitálním technickým mapám. Zajímavé bylo vysvětlení možností vyspělých technologií např. v tvorbě map.

         Co říci na závěr? Poučné byly nejenom příspěvky jednotlivých řečníků, ale i následné diskuze, do nichž se zapojili někteří posluchači.

  Mgr. Michael Tesař

  Obr.1 Obr.2
  Adaptační pobyt

        Jako každý rok, tak i letos, byl pro žáky 1. ročníků zorganizován adaptační kurz. Ten letošní se konal v malebném prostředí Beskyd - na Horní Bečvě, od středy 4. 9. 2019 do pátku 6. 9. 2019. Počasí nám přálo, takže nic nebránilo čtvrtečnímu pěšímu výletu na Čarták. Po návratu jsme doplnili energii u vydatné večeře, které se kromě pedagogů zúčastnil i náš nový pan ředitel – Mgr. Tesař. A nepřijel s prázdnou. Každý z nás - žáků - obdržel výborného nanuka. Děkujeme.

        Celý kurz proběhl v kamarádském duchu, bez zdravotních, organizačních nebo kázeňských problémů. Budeme se těšit na další společné akce.

  Žáci prvních ročníků

  Obr.1 Obr.2 Obr.3 Obr.1 Obr.2 Obr.3
  Zahájení školního roku

        V pondělí 2. září 2019 proběhlo v sále domova mládeže zahájení školního roku 2019 - 2020. Ředitel školy Mgr. Michael Tesař přivítal žáky prvního ročníku a jejich rodiče v Střední škole elektrotechnické Lipník nad Bečvou, byli představeni třídní učitelé Ing. Kleinová, Ing. Doležel a RNDr. Zezula.

  Obr.1 Obr.2 Obr.3 Obr.3  Školní rok 2018- 2019


  Exkurze do firmy LEAR Corporation Hranice

        Dne 26.6.2019 se naše celá třída 1.C zúčastnila exkurze do firmy Lear Hranice. Firma se zabývá výrobou kovových konstrukcí autosedaček pro více značek automobilek. Po vstupu do závodu jsme prošli recepcí, pak jsme se dostali do zasedací místnosti, kde nám paní z personálního oddělení vysvětlila výrobní program firmy. Potom jsme skládali a přiřazovali k sobě jednotlivé komponenty autosedačky na čas.

        Poté jsme postupně procházeli výrobní halou, kde nám byly vysvětleny jednotlivé části výroby na výrobní lince. Na první lince dělníci dostávali polotovary výrobků, které mají zkompletovat. Potom následovalo jejich svařování, montování a sešroubování. Takto připravené výrobky jsou zasílány k lakování mimo firmu. Když se nalakované výrobky vrátí, tak probíhá jejich vizuální kontrola a namazání jejich důležitých částí. Takto připravené vyrobené konstrukce jsou připravené k prodeji.

        Na závěr prohlídky jsme se opět dostavili do zasedačky, kde nám byly předány reklamní předměty firmy.
  Exkurze byla z mého pohledu velmi zajímavá a poučná.
  Ondřej Volek 1C

  Obr.1 Obr.2 Obr.3 Obr.3
  Exkurze do solární elektrárny Horní Moštěnice

        V pátek 31. 5. 2019 se žáci tříd 2B a 3B účastnili prohlídky solární elektrárny v Horní Moštěnici.
  V rámci Evropského týdne udržitelného rozvoje, za podpory Ministerstva životního prostředí, byl pořádán čtvrtý ročník projektu Dny otevřených dveří slunečních elektráren. Cílem každoroční akce bylo podpořit rozvoj udržitelné energetiky, představit možnosti využití energie ze Slunce. Studenti mohli zblízka poznat, jak funguje provoz sluneční elektrárny a v rámci komentované prohlídky získat podrobné informace o možnosti využití energii ze Slunce, obnovitelných zdrojích energie, recyklaci solárních panelů apod.

  Mgr. Hana Víšková, Mgr. Stanislav Hanousek

  Obr.1 Obr.2 Obr.3 Obr.3
  Odborná exkurze do Chropyňské strojírny

        Chropyňská strojírna je významný dodavatel svařovacích, montážních a dopravních linek určených především pro automobilový průmysl. Proto jsme v pátek 30.5.2019, v rámci rozšiřování znalostí a obzorů žáků, podnikli výlet do nedaleké Chropyně. Vzhledem k výrobnímu zaměření nebylo povoleno pořizování záznamů z pracoviště, ale i tak si žáci druhého i třetího ročníku odnesli řadu poznatků a zážitků. Kdo se nezúčastnil, může jen litovat.

  Ing. Irena Kleinová, Ing. Miroslav Chyška

  Obr.1 Obr.2
  Exkurze PSP Machinery Přerov

        Dne 29. 5. 2019 se třídy 2B a 3B zúčastnily exkurze do PSP Machinery Přerov s pedagogickým dozorem Mgr. Hany Víškové a Ing. Josefa Doležela. Sraz na tuto exkurzi byl buď 8:20 na vlakovém nádraží v Lipníku nad Bečvou, nebo v 8:50 na vlakovém nádraží v Přerově. Z vlakového nádraží jsme odešli směrem do areálu PSP Machinery, kde jsme měli nejprve prezentaci o téhle firmě a následně jsme se rozdělili do dvou skupin a vydali jsme se přímo do hal, kde se pracuje. První skupina, kde byla třída 2B šla první na halu těžkou a třída 3B na halu super těžkou následně jsme se vyměnili. Když exkurze po halách skončila tak jsme si zašli pro věci do zasedací místnosti a exkurze PSP skončila.

  Třída 2B

  Obr.1 Obr.2
  Celostátní kolo Enersol 2019 v Pardubicích

        Po nečekaném úspěchu v krajském kole soutěže Enersol, jsme vyrazily na celostátní kolo do města perníku a dostihů, do Pardubic. Klání se uskutečnilo ve dnech 21. až 22. 3. 2019 v areálu UPCE. Adéla Horáková nás představila ve velice dobrém světle a se „soupeři“ vedla vyrovnaný boj. Na postup do mezinárodního kola její výkon nestačila, ale i tak se nám dostalo pozvání do slovenského města Senice. Užily jsme si dva krásné dny v krásném městě, dobré společnosti, získaly jsme řadu nových přátel.

  Adéle děkujeme za skvělou reprezentaci a do dalších akcí přejeme hodně nápadů a úspěchů.
  Ing. Irena Kleinová

  Obr.1 Obr.2 Obr.3


  Svět a energie

        Dne 17. 4. 2019 se studenti třídy 3B zúčastnili semináře na VŠB, který organizovala Fakulta strojní, katedra Energetiky v Ostravě-Porubě. Do Ostravy se studenti dopravili vlakem, dále pokračovali MHD k areálu vysoké školy. Seminář začínal v 11 hodin v Nové Aule Technické univerzity. Po malém občerstvení se studenti usadili v aule.

        Seminář vedla předsedkyně Státního úřadu pro jadernou energetiku Ing. Danou Drábovou Ph. D. Tématem semináře bylo Svět a energie. Seminář se zabýval ožehavými problémy současného světa, především využitím obnovitelných zdrojů energie jaderné, která je pro Českou republiku jedním z nejvhodnějších zdrojů energie. Přednáška skončila zhruba v 12.30. Poté si studenti dali svačinku v KFC v Porubě a následovala cesta vlakem směr Hranice, Přerov.

  Ing. Ledvinová

  Obr.1 Obr.2 Obr.3 Obr.4
  Krajské kolo Enersol 2019 v Mohelnici

        První březnový den se v útulném penzionu Rezidence uskutečnilo krajské kolo soutěže Enersol. Naše škola vyslala dvě práce do kategorie „ Enersol a inovace“. A dařilo se nám opravdu dobře. První místo a postup do celostátního kola v Pardubicích vybojovala Adéla Horáková s prací „Pasivní dům“. Druhá práce s názvem „Elektrifikace a automatizace dopravy“ obsadila 4. místo. Autory této práce byli Radek Pinčák a Tomáš Berka.

  Všem srdečně blahopřejeme a děkujeme.
  Ing. Irena Kleinová

  Obr.1 Obr.2 Obr.3 Obr.4
  Účast v okresním kole v silovém čtyřboji SŠ chlapců

        Dne 6.3.2019 byl pořádáno u Obchodní akademie v Přerově okresní kolo středních škol ve silovém čtyřboji – tlaky s činkou 75% váhy, shyby na hrazdě, vznosy na hrazdě, trojskok z místa. Okresního kola se zůcastnili tito žáci školy Khai Ly Dinh, Závora Martin, Janek Lukáš a Berka Tomáš.

        Při účasti šesti družstev, naše škola obsadila celkové 5. místo(428b). Nejlépe si vedl žák Khai Ly Dinh který dosáhl 10. místo v hodnocení jednotlivců (162 b), 15.místo obsadil Martin Závora (133,5b) a 16.místo Lukáš Janek, který získal v hodnocení jednotlivců (132,5b).

  Mgr. Hanousek - učitel TEV

  Obr.1


  Oblastní florbalový turnaj v Lipníku nad Bečvou

              Dne 8. 1. 2019 proběhl oblastní turnaj ve florbalu za účasti 8 družstev. První utkání jsme prohráli s Průmyslovou školou Hranice 4 : 0, druhé utkání jsme podlehli Průmyslové škole stavební z Lipníku 5 : 0 a třetí utkání jsme prohráli se Střední lesnickou školou Hranice 1 : 0. Obsadili jsme 7. Místo.

              Za naši školu se zúčastnili tito žáci: Tomáš Pavelka, Lukáš Janek a Denis Zaoral ze třídy 2BEF, Jiří Zdobinský ze třídy 1B, Marek Zdráhala, Adam Skřeček, Tomáš Chudoba a Jaroslav Post ze třídy 3BF, a Filip Póša ze třídy 1C. Nejlepším hráčem byl Marek Zdráhala.

  Mgr. Stanislav Hanousek

  Obr.1  Vánoční turnaj školy ve florbalu

              V pátek 21. 12. 2018 proběhl turnaj ve florbalu za účasti sedmi tříd naší školy: 1B, 1E, 1C, 2BEF, 3BF, 3C a 4BE. Po základních utkáních si ve finále vybojovala první místo třída 2BEF v duelu s třídou 3BF. Třetí skončila třída 1B když porazila družstvo třídy 3C.
              Mezi nejlepší hráče patřil žák Sirotný ze 3C a žák Zdráhala ze 3BF. V brance chytal nejlépe žák Post ze třídy 3BF. Za organizaci turnaje bych chtěl poděkovat žákům třídy 3BF.
  Mgr. Stanislav Hanousek

  Obr.1  Zážitkový den třídy 2BE v SSI–SCHÄFER a BIRCHER

              V úterý 6. listopadu 2018 firmy SSI – SCHÄFER a BIRCHER z Hranic již tradičně pořádali pro naše žáky zážitkový den. Tohoto dne se účastní žáci druhých ročníků elektrooborů.

              Zástupci jednotlivých firem seznámili žáky s historií a současností firmy. Dále se žáci dozvěděli o možnostech získání stipendia, praxe, brigády. Po prezentacích následovala prohlídka různých pracovišť a nakonec soutěže zručnosti. V SSI-Schäferu zapojovali žáci vodiče do rozvodné krabice podle schématu. Drátkování probíhalo na čas a nejrychlejší byl Tomáš Pavelka ze 2B. V Bircheru to byla soutěž v jízdě s vozíkem na palety a opět zvítězil Tomáš Pavelka.

  Zážitkový den se vydařil a žáci si odnesli nejen zážitky, ale i zkušenosti.
  Mgr. Hana Víšková

  Obr.1 Obr.2 Obr.3 Obr.5 Obr.6

  Piškvorky - oblastní kolo

              Ve čtvrtek 8.listopadu 2018 se v naší škole pořádalo oblastní kolo piškvorek. Celkem se zúčastnilo 11 týmů, které se rozřadily do čtyř skupin. Tři skupiny po třech a jedna skupina po dvou. Z každé skupiny postupovaly dva týmy, jedna skupina tedy hrála ve skipině pouze cvičně protože měli jistý postup. Rozřazení do skupin si vylosovali kapitáni všech týmů tzv. Papírkovou metodou. Účast byla nad naše očekávání. Přijely k nám školy z Lipníka, z Hranic a dva organizátoři z Ostravy. Favorité z loňského roku hráči z lesnické školy v Hranicích přišli trochu pozdě (dle našich zdrojů šli z Hranic pěšky lesem :) ).

              Z naší školy dopadl nejlépe na 6. místě tým Hmm (druháci) a hned za nimi Písty (třetáci) na pozici sedmé. Vítězem se stali favorité - tým "Křižáci znovu útočí" (Gymnázium Hranice), následováni týmem Stavaři (Střední průmyslová škola stavební Lipník nad Bečvou) a na třetím místě skončil tým CH3 (Střední průmyslová škola Hranice).

  Na všechny zúčastněné se budeme opět těšit příští rok.


  Piškvorky 2018 - školní kolo

  Dne 19.10.2018 se na naší škole odehrál školní turnaj piškvorek. Zůčastnilo se 7 týmů a do tzv. pavouka postoupily jen čtyři nejlepší týmy.
  Do pavouka se tedy dostaly týmy Maturanti, Skřítci, Pisty, Hmm. Do oblastního kola, které se bude konat 8.11.2018 na naší škole, postoupily tři nejlepší týmy.
  Celkové pořádí:
  1. místo tým Hmm
  2. místo tým Maturanti
  3. místo tým Hmm
  a na krásném 4. místě skončili Skřítci, kteří se boužel nekvalifikovali do okresního kola.

  S prvními třemi týmy se těšíme na další piškvorkové zápasy.

  Obr.1 Obr.2 Obr.3 Obr.4  Výsledky soutěže "Objev v sobě Ajťáka"

               Dne 19. října 2018 se konala na naší škole soutěž žáků základních škol pod názvem "Objev v sobě Ajťáka".
  Zúčastnilo se celkem 9 žáků ze základních škol: ZŠ Hranická Lipník nad Bečvou, ZŠ Osecká Lipník nad Bečvou, ZŠ Rožnavská, Olomouc, ZŠ Pavlovice u Přerov.

  1. kategorie (8. třída, tercie)

   1. místo  žák  ZŠ Hranická Lipník nad Bečvou
   2. místo  žák  ZŠ Rožnavská, Olomouc
   3. místo  žák  ZŠ Hranická Lipník nad Bečvou

  2. kategorie (9.třída, kvarta)

   1. místo  žák  ZŠ Pavlovice u Přerov
   2. místo  žák  ZŠ Hranická Lipník nad Bečvou
   3. místo  žák  ZŠ Osecká Lipník nad Bečvou

  Všichni účastníci soutěže byli odměněni drobnými dárky od sponzorů soutěže.
  Děkujeme sponzorům soutěže za hodnotné ceny

  Obr.1 Obr.2 Obr.3 Obr.4 Obr.5 Obr.6


  Vyhodnocení soutěže ZŠ "Objev v sobě elektrikáře"

       Dne 19.října 2018 se konala na naší SŠE soutěž žáků ZŠ pod názvem " Objev v sobě elektrikáře ". Zúčastnilo se celkem 19 žáků ze ZŠ Přerov Trávník 27, ZŠ J.A.Komenského Přerov-Předmostí, ZŠ Přerov U tenisu 4 , ZŠ a MŠ Pavlovice u Přerova, ZŠ a MŠ Hranická 511 Lipník nad Bečvou, ZŠ Osecká 315 Lipník nad Bečvou a FZŠ Rožňavská Olomouc.

  Soutěžilo se na třech pracovištích:
  1. Práce s vodiči / tvarování vodičů /
  2. Zapojení elektrického obvodu – slaboproud
  3. Zapojení elektrického obvodu – silnoproud

  Hodnocena byla zručnost žáků, funkčnost el. zapojení a celkový čas pracovního úsilí.
  Nejlépe si poradili s danými úkoly:
  1. místo – žák ZŠ a MŠ Pavlovice u Přerova
  2. místo – žák ZŠ Přerov ,Trávník
  3. místo – žák ZŠ Přerov ,U tenisu 4

  Výše uvedení i ostatní účastníci byli odměnění drobnými dárky od sponzorů soutěže.
  Nemalou mírou se na organizaci a hodnocení celé akce podíleli žáci SŠE třídy 3. C – "Elektrikáři"

  Obr.1 Obr.2 Obr.3 Obr.4 Obr.5


  Exkurze ČD Oblastní centrum údržby – provoz Olomouc

        Dne 17.1.2018 se třídy 4.BE a 3.C zúčastnili exkurze do depa Českých Drah v Olomouci. Naše exkurze započala u hlavní brány, kde si nás vyzvedl pan Bucher, vedoucí provozu a zavedl nás do hlavní budovy, kde jsme zamířili do jednacího sálu a tam si zhruba na čtvrt hodinky posedali a byli proškoleni odborným bezpečnostním technikem o tom, jak se máme během exkurze chovat, jak se máme chovat v dílnách a v provozu abychom neohrozili bezpečnost naši ani nikoho jiného. Po tomto proškolení jsme byli rozděleni do dvou skupin a to podle tříd, tedy na 4.BE a 3.C, třída 4.BE měla jako dozor paní učitelku Ing. Kleinovou a třída 3.C paní učitelku Mgr. Víškovou. Naši skupinku si odvedl pan Bucher a následně nás celou exkurzi provázel. Naše trať započala v dílnách, kde se montují a opravují podvozky, dvojkola a další nezbytné součásti vagonů. Dále jsme viděli dva stroje, lisy které slouží ke stlačování tlumičů, aby se mohli následně dobře namontovat. Tyto velké „potvůrky“ najdeme v depu pouze dvě, protože je to velmi drahá záležitost. Pak jsme přešli do dílny, kde se vyrábí ložiska a provádějí se tam různé chemické procesy.

        Následně jsme přešli do obloukové haly, kde se spravují a montují lokomotivy, kde byla jedna lokomotiva, jejich nejnovější model, ovšem jen tahací, což znamená, že je využívána pro přemisťování různých vagónů a lokomotiv ve stanicích, tudíž ve volné přírodě ji spatřit nemůžeme. My dostali tu možnost si sednout do kabiny strojvůdce, vyslechli jsme si, jak se tato mašina ovládá a popsali jsme i elektronickou část, jako je motor od firmy CAT, usměrňovače, generátor od firmy Siemens a třeba také záchrannou brzdu, při které je využíván při dobržďování křemenný písek, pokud je povrch kolejí nevyhovující (např.: kluzký), ale používá se hlavně i v normálním provozu. Jako poslední zastávka byla prohlídka RegioPanteru, který jsme si prošli a také jsme se podívali do kabiny strojvůdce a v těchto vlacích je ovládání už poměrně modernizováno. Velice nás překvapilo, že v kabinách jsou dokonce pro strojvůdce ledničky a třeba i mikrovlnky. U RegioPanteru jsme se také dozvěděli, že zhruba montáž jednoho rozvaděče zabírá většinou měsíc, když na něm pracují dva technici. Zjistili jsme, že práce na železničních dráhách je velmi náročná a ne každý je jí hoden. Aneb jak řekl jeden český skladatel „Všechny svoje symfonie bych dal za to, kdybych vynalezl lokomotivu“ – Antonín Dvořák. Exkurze byla velmi zajímavá a naučná. Spoustu jsme se toho dozvěděli a nepochybuji o tom, že některý z nás uvažuje o zaměstnání právě v takovémto oboru. Naše poděkování patří paním učitelkám Ing. Kleinové a Mgr. Víškové, děkujeme jim za zprostředkování této akce a za příjemný doprovod.

  Alex Hořínů, 4BE

  Obr.1 Obr.2 Obr.3


  Exkurze JE Dukovany a PVE Dalešice

        V úterý, 25. 9.2018 jely třídy 3. C a 4B na exkurzi do jaderné elektrárny Dukovany. Odjezd byl v 6 hodin z Lipníka nad Bečvou a cesta trvala přibližně dvě a půl hodiny. Okolí kolem JE bylo senzační, pěkný rozhled na překrásnou krajinu. Po příjezdu před areál JE Dukovany jsme měli krátké promítání o JE a elektrárnách obecně v České republice. Ke konci promítání jsme byli rozděleni do dvou skupin, kde naše skupina (ve které jsem byl já) měla prohlídku v informačním středisku, kde se nacházeli různé simulátory a zmenšeniny. Třeba jaderný reaktor nebo celý areál JE v malém měřítku. Druhá skupina šla na prohlídku areálu. Před vstupem jsme byli povinně vybaveni helmou a visačkou. Napřed jsme ale museli projít kontrolou jak na letišti, což je ale logické. Sundávali jsme řetízky až po pásky a boty. S sebou v areálu nesmíte mít nic jiného (mobil, cigarety atd.), než občanský průkaz. Před vstupem do areálu si můžete uschovat své cennosti do skříňky a zajít si do kantýny. Po vstupu do areálu se naše skupinka rozdělila ještě na další dvě skupinky. Naše skupina šla na prohlídku a druhá skupinka čekala, až se vrátíme, bylo nás prostě moc. Byli jsme na prohlídce turbín od výrobce Škoda. Celkem jsou zde čtyři turbíny a vím, že jedna se jmenovala Marie, na další už si nevzpomenu. Tyto turbíny jsou poháněny jaderným reaktorem, kde se štěpí palivo (uran) a při tomto procesu štěpení se vyrobí strašně moc tepla a to se mění v páru, která pohání tyto čtyři turbíny. Po této prohlídce jsme se opět sloučili a přes celý areál jsme šli asi 15 minut 1,5 Km do skladu vyhořelého paliva, kde se palivo uskladní na dalších pár let, kapacita skladu je cca nějakých 120 kontejnerů s vyhořelým palivem. Po této návštěvě jsme se přesunuli na zastávku k autobusu.

        Myslíte, že to bylo vše? Nebylo, ještě jsme měli jednu zastávku, a tou zastávkou byla vodní elektrárna Dalešice, která zásobuje Dukovany vodou a srovnává napětí v síti. Při prohlídce této elektrárny jsme viděli čtyři turbíny a velín, což je vlastně stanice, kde se ovládá chod celé elektrárny. Tato elektrárna je ale řízena dálkově z Prahy ale velín má nad elektrárnou veškerou kontrolu. Šli jsme hluboko pod elektrárnu až k přívodu vody, která je přiváděna velkým potrubím, kde by projelo pražské metro. Při výstavbě těchto přívodů jezdili s materiálem uvnitř těchto přívodů. Tato elektrárna může fungovat ve dvou chodech, a to výrobou elektrické energie při velké zátěži na síti anebo jako pohlcovač elektrického proudu, který se v síti nespotřebuje. Při chodu výroby elektrické energie je na turbínu, která má devět lopatek, přiváděno velké množství vody, která roztáčí tuto turbínu a ta následně roztáčí generátor, který vyrábí elektrický proud. Při chodu pohlcování přebytečné energie ze sítě funguje elektrárna opačně, a to tak, že elektrický proud roztáčí generátor (motor) a ten roztáčí turbínu, která čerpá vodu zpět. Přehrada byla postavena bez využití jakýchkoliv spojovacích materiálů (beton atd.). Byla postavena čistě z přírodních materiálů z okolí (jíl, hlína, kamení atp.) Na této Dalešické elektrárně (přehradě) byl dokonce natočen i český film, který nese název „Kdo hledá zlaté dno“ a natočil jej režisér Jiří Menzel.

  Z exkurze jsme se vrátili po čtvrté hodině odpolední.
  Adam Lach žák 3C

  Obr.1 Obr.2 Obr.3 Obr.4

  Beseda „Co nového v EU“

        V pátek 21. 9. 2018 se studenti 3 BF třídy zúčastnili besedy zaměřené na téma „ Co nového v EU“.

        Beseda se konala v Městské knihovně v Lipníku nad Bečvou. Přednáška byla vedena Mgr. et Mgr. Veronikou Zapletalovou, PhD z Katedry Mezinárodních vztahů a evropských studií MU v Brně. Beseda byla určena studentům SŠ i široké veřejnosti. Byla zaměřena na ožehavé otázky týkající se problémů v rámci EU. Hlavními tématy byl plánovaný odchod Velké Británie z EU Brexit, imigrační krize v EU a byly probrány možnosti studijních pobytů pro studenty v rámci programů Erasmus.

  Obr.1 Obr.2 Obr.3


  Divadelní představení Fenomén Karel Čapek

        Dne 21. 9. 2018 za námi – žáky SŠE přijeli herci Divadélka z Hradce Králové s netradičním představením Fenomén Karel Čapek.

        Dozvěděli jsme se střípky ze života Karla Čapka a zhlédli ukázky z literární tvorby – RUR, Loupežník, Adam stvořitel a Povídky z jedné a druhé kapsy. S údivem jsme zjistili, že literatura dovedla policejního vyšetřovatele k usvědčení pachatele.

        Představení se nám líbilo a věříme, že herci Divadélka z Hradce nás opět navštíví.

  Obr.2 Obr.3 Obr.1 Obr.4
  Distribuční maturita - Ostrava 2018

        Ve dnech 19-21. 9. 2018 jsme se zúčastnili akce Distribuční maturita 2018, kterou pořádá každoročně skupina ČEZ Distribuce a.s., a která se letos konala v Ostravě, konkrétně v domu Energetiky.

        První den jsme se účastnili školení o bezpečnosti, ochranných pomůckách a o tom jak se máme pohybovat na určitých odborných pracovištích. Po tomto školení následovala beseda o distribuci elektrické energie v ČR. V odpoledních hodinách nám byl přistaven autobus, byli jsme rozděleni do dvou skupin a vydali jsme se na exkurze do rozvoden. Pracovníci v rozvodně nám ukazovali, co je všechno potřeba dělat a kontrolovat aby nenastal žádný problém, například požár. Vzali nás i do Velína, kde nám ukázali, jak se rozvodna dálkově ovládá. V závěru jsme viděli i trafa, svodiče, izolátory, odpojovače a spoustu dalších nezbytných částí. Po exkurzi nás autobus dopravil zpět k domu Energetiky a tam náš program skončil.

        Druhý den jsme od rána měli v plánu besedy s odborníky určených pracovišť. Jako první jsme probírali a diskutovali o elektrických stanicích, o jejich principech, funkcích, využití a částech. Poté na řadu přišla profylaktika, zařízení v distribuční soustavě a různá měření. Tuto besedu nám přednášeli dva pracovníci, co pracují v terénu a k nimž jsme se odpoledne jeli podívat na měřící techniku, měřící vozy a vyzkoušeli jsme si spoustu zajímavých prací, jako byla třeba termovize, nebo testování rukavic na vysokém napětí. Prohlédli jsme si vozy, nechali se vyvézt plošinou, vyzkoušeli postroj na práci ve výškách a po odborných výkladech jsme se opět přemístili do domu Energetiky a tam náš program opět skončil.

        Třetí a poslední den, jsme na úvod měli besedu o provozování sítí. Poté následovala diskuse se zaměstnancem firmy a také velmi zajímavá diskuse s ředitelkou pro úsek distribuce Michaelou Kociánovou. Po těchto diskusích následoval vědomostní test a vyhlášení celé třídenní akce. Po vyhlášení vítězů a předání cen, jsme udělali všichni společnou fotku a tím celou akci ukončili.

        Distribuční maturita byla velmi zajímavá a pestrá zkušenost. Tři dny nabité elektrickou energií jsme si velmi užili a taky jsme se něco přiučili. Viděli jsme práci v terénu, povídali si s pracovníky a jejich práce nás velmi láká. Děkujeme za tuto příležitost jak naší škole a paní učitelce Víškové tak i firmě ČEZ Distribuce a.s.

  Tadeáš Dvořáček, Martin Fröhlich a Alex Hořínů

  Obr.2 Obr.3 Obr.4  Adaptační kurz pro 1. ročníky (5. - 7. září 2018)

        Ve středu 5. září jsme jeli (žáci 1. ročníků) na adaptační kurz na Horní Bečvě v hotelu Kahan. První den jsme se ubytovali a šli jsme na procházku kolem přehrady. Po zbytek dne byla volná aktivita a sport, večeře a spánek.
        Druhý den jsme šli na túru na Soláň. Během túry jsme si povídali a měli možnost se seznamovat. Po návratu jsme byli všichni unaveni, a proto jsme odpočívali a měli volnou aktivitu.
        Třetí den jsme po snídani jeli domů.

  Lukáš Bezděk, Daniel Šrom, Matěj Jordán - žáci 1B,1E

  Obr.2 Obr.3 Obr.1 Obr.4
  Zahájení školního roku prvních ročníků

  Obr.2 Obr.3 Obr.1 Obr.4