el.mereni

Elektrická měření

Předmět Elektrická měření je součástí osnov u všech elektrotechnických oborů, které se na naší škole vyučují. Jedná se o tyto obory:

Hodinová dotace je různá podle daného oboru. V některých oborech se vyučuje od 2. ročníku až do 4.ročníku, resp. 3. ročníku. Výuka má část teoretickou a část praktickou - cvičení. el.mereni Probíraná témata jsou součástí profilové maturitní zkoušky.

Konkrétní náplň výuky je uvedena ve Školním vzdělávacím programu pro jednotlivé obory.

  • U oboru Elektrotechnika - Elektronické počítačové systémy a je předmět Elektrická měření základním vyučovacím předmětem oboru. Předmět je zařazen do 3. a 4. ročníku s čtyřhodinovou dotací.
  • U oboru Mechanik elektrotechnik - slaboproudá a silnoproudá zařízení je předmět Elektrická měření základním vyučovacím předmětem oboru. Předmět je zařazen do 2. až 4. ročníku s dvouhodinovou dotací.
  • U oboru Elektrikář je předmět elektrická měření je základním vyučovacím předmětem oboru. Předmět je zařazen do 2. a 3. ročníku s dvouhodinovou dotací.

Téma je rozděleno na teoretickou a praktickou část – cvičení se stejnou dotací hodin. el.mereni Žáci se naučí používat měřící přístroje a měřící metody při měření elektrických veličin. Budou schopni vybrat a používat vhodnou měřící metodu, příslušný měřící přístroj a vyhodnotit a využít naměřené výsledky. Žáci v tomto předmětu získávají potřebné dovednosti a vědomosti směřující k rozvíjení smyslu pro přesnou, svědomitou a odpovědnou práci. Vede k rozvoji praktických dovedností, vycházejících z uplatňování vědomostí získaných i v dalších odborných předmětech.

Cvičení probíhají ve specializovaných školních laboratořích. Žáci z každého cvičení vypracovávají písemná elaboráty. Jsou vedeni k tomu, aby přednostně využívali výpočetní techniku pro jejich zpracování. Učebny jsou vybaveny podle oborů výukovou elektronikou s měřícími přístroji a výpočetní technikou. Škola má snahu soustavně měřící přístroje obnovovat.

Zde odkaz na prezentaci předmětu - Elektrická měření.pps

el.mereni el.mereni el.mereni el.mereni el.mereni