UČEBNÍ OBORYObor vzdělávání : 26-51-H/01 ELEKTRIKÁŘ

Školní vzdělávací program: Elektrikář

Délka přípravy: 3 roky
Forma studia: denní
Podmínky přijetí: splnění podmínek přijímacího řízení a zdravotní způsobilost
Dosažené vzdělání: úplné střední odborné vzdělání s výučním listem

POPIS OBORU :

Obor je určen pro chlapce i dívky se zájmem o elektrotechniku. Žáci se naučí zapojovat a opravovat elektrické obvody v obytných budovách, zapojovat elektrické obvody a spotřebiče v průmyslové oblasti. Umí pracovat s měřicí a diagnostickou technikou a výpočetní technikou používanou v oboru. Žáci ovládají programování logických automatů, montáž a instalaci zabezpečovacích systémů, práci s výpočetní technikou, textovými editory a grafickými programy pro návrhy elektrických zařízení, využívají internet k elektronické korespondenci a aktivně vyhledávají informace.
Absolventi se uplatní jako elektrikáři v průmyslu, dopravě, stavebnictví a v energetice nebo mohou pokračovat v nástavbovém studiu ukončeném maturitní zkouškou. Absolventi tohoto oboru patří mezi nejžádanější.
Obor je ukončen závěrečnou zkouškou a absolvent obdrží výuční list.
Umí se orientovat v celé široké oblasti elektrotechniky a tyto základní vědomosti a dovednosti si pak rozšiřuje a prohlubuje v souladu s požadavky praxe, popř. regionu. Umí se orientovat v základní technické dokumentaci, umí ji zhotovit a také využít. Zná základní technické materiály, jejich vlastnosti a použití, umí s nimi pracovat. Zná vlastnosti základních elektrotechnických součástí, umí s nimi pracovat, umí je nahrazovat jejich ekvivalenty.
Zná vlastnosti elektrických rozvodů a instalací, umí zapojit nejrůznější spotřebiče, je seznámen se zásadami jejich oprav a údržby. Ovládá používání nejrůznějších měřicích přístrojů a zařízení, umí je opravovat a udržovat. Trvale se přizpůsobuje rostoucím požadavkům technického rozvoje. Umí vykonávat potřebné výpočty a umí pracovat s výpočetní technikou.
Při činnostech, opravách atd. dodržuje zásady bezpečnosti práce a požární ochrany. Umí poskytnout první pomoc při úrazech elektřinou.
Obor je ukončen závěrečnou zkouškou a absolvent obdrží výuční list.


Žákům je poskytováno stipendium z rozpočtu Olomouckého kraje


Učební plán "Elektrikář.htm"

UPLATNĚNÍ ABSOLVENTŮ

Po úspěšném vykonání závěrečných zkoušek a odpovídající době zapracování jsou schopni vykonávat dělnická povolání, uplatní se jako elektrikáři v průmyslu, dopravě,stavebnictví a v energetice. Absolventi tohoto oboru patří mezi nejžádanější.

DALŠÍ MOŽNOSTI STUDIA

Absolventi se mohou ucházet také o přijetí do studijního nástavbového oboru s maturitou Elektrotechnika, který navazuje na předešlou přípravu.